OTP MOBIL KFT.

English

A SIMPLEPAY SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Preambulum

1. Az ÁSZF az Ön mint Vevő (a továbbiakban: Vevő) valamint az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-43; a továbbiakban: „Simple”) (a Simple és a Vevő a továbbiakban együtt: „Felek”; külön-külön: „Fél”) jogait és kötelezettségeit rögzíti a Simple által üzemeltetett SimplePay rendszer (a továbbiakban: „SimplePay rendszer”) igénybevételével kapcsolatban.

2. A jelen Általános Szerződése Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a SimplePay rendszer használatának feltételeit, valamint a Simple és a Vevő jogait és kötelezettségeit.

 

Általános adatok

3. A SimplePay rendszer üzemeltetője és a SimplePay szolgáltatás nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

 

4. Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Cg.: 01-09-174466
Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-43
Képviseli: Benyó Péter ügyvezető önállóan
Bankszlasz.: OTP Bank Nyrt.
11794008-20543226-00000000


5. Fogalmak

Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Authorizáció: A Kártyás fizetés során történő elektronikus engedélykérés, ahol a Kártyát kibocsátó bank engedélyezi vagy visszautasítja a tranzakciót.

Authorizációs központ: a Kereskedő a Tranzakció végrehajtására a Kártyakibocsátótól felhatalmazást kér, ezen üzenet a felhatalmazást kezelő és átkapcsoló rendszeren, mint Authorizációs központon keresztül jut el a Simple-től a Kártyakibocsátóig. Az Authorizációs Központ elvégzi a Tranzakció engedélyeztetését, azaz a Kártyakibocsátótól választ kér arra, hogy az adott típusú Tranzakció az adott Kártyával elvégezhető-e. Az Authorizációs központot a Simple banki együttműködő partnere üzemelteti.

CNP Tranzakció: más néven „Kártya jelenléte nélküli Tranzakció”, olyan Tranzakció, amelynek lebonyolításakor a bankkártya fizikai jelenléte nem szükséges, ide tartoznak az internetes kommunikáció segítségével webes vagy mobil webes böngészőn keresztül lebonyolított tranzakciók.

Fizetési elfogadóhely: az Interneten létrehozott kereskedelmi komplexum, azaz saját honlapon lévő önálló üzlet, amelynek platformjáról a SimplePay rendszer elérhető.

Fizetési visszaigazolás/Kártyabizonylat: a Vevő részére a vásárlást követően elektronikus formában küldött Tranzakciós visszaigazolás, amely tartalmazza:

 • a Tranzakció összegét;
 • a Tranzakció devizanemét;
 • az egyedi Simple Tranzakció azonosítót;
 • a Tranzakció idejét.

Gyanús tranzakció: az a sikeresen vagy sikertelenül authorizált tranzakció, amit a Simple Kártya adatokkal való visszaélés, Kereskedői visszaélés vagy Vevői visszaélés szempontjából gyanúsnak ítél.

Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Kártya: hitelintézetek által kibocsátott webkártya, mágnes-csíkos és/vagy chipes, bankkártya.

Kártyaadatok: a Kártya azon adatai, amelyek szükségesek az interneten történő vásárláshoz, általában ezek a bankkártya szám, lejárati dátum, és egyes kártyák esetében a CVV2/CVC2/CID 3 vagy 4 jegyű ellenőrzőkód.

Kártya adatokkal való visszaélés: a Kártyaadatok olyan felhasználása, amely sérti a Kártya felhasználására alkalmazandó jogszabályok, a Kártyakibocsátó és a Kártyabirtokos között létrejött szerződés, a Kártyakibocsátó, illetve a Nemzetközi kártyatársaság, a Kártya használatával kapcsolatos szabályzatainak bármely rendelkezését, függetlenül attól, hogy ki követi el, az elkövetésével történik-e károkozás, illetve, hogy valamely állam joga szerint bűncselekménynek minősül-e.

Kártyakibocsátó: az a hitelintézet, amely a Vevővel kötött szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártya használatát a Vevő számára biztosítja.

Kártyabirtokos: az a természetes vagy jogi személy, aki számára a Kártyakibocsátó szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártya használhatóságát biztosítja számára.

Kereskedő: az a jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Kártyát termék- vagy szolgáltatás vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére fizetőeszközként elfogadja, akként, hogy a SimplePay rendszert a Fizetési elfogadóhelyről elérhetővé teszi és a SimplePay rendszer igénybevételével nyújtandó szolgáltatás tárgyában a Simple -lel megköti a Szerződést.

Megrendelés: az Elfogadóhelyen kiválasztott termék, vagy szolgáltatás, amely(ek) ellenértéke a SimplePay rendszeren keresztül kerül megfizetésre.

Nemzetközi kártyatársaságok: a XIX. fejezetben meghatározott nemzetközi társaságok.

SimplePay Rendszer: a Fizetési elfogadóhely online platformjába beépített, de a Simple saját szerverén üzemeltetett rendszer, amelyen keresztül a Simple a SimplePay Szolgáltatást biztosítja.

SimplePay Szolgáltatás: Interneten keresztüli online fizetés, ezen belül kártyás fizetés, valamint a jelen ÁSZF –ben részletezett fizetési szolgáltatási opciók lehetőségének biztosítása. A Simple a szolgáltatással a Vevő és Kereskedő közötti, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi. SimplePay Szolgáltatás és Fizetési Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül MNB (Magyar Nemzeti Bank) engedélyköteles szolgáltatásnak.

Simple honlap: A Simple által a www.simple.hu vagy www.simplepartner.hu vagy www.simplepay.hu url cím alatt üzemeltetett weboldal.

SSL (Secure Sockets Layer): internetes adatátvitel biztonságát szolgáló titkosítási forma, amelynek eredményeként az internet böngésző program és a webszerver közötti adatcsere titkosított formában valósul meg.

Simple Ügyfélszolgálat: a Simple telefonon és e-mail-ben elérhető ügyfélszolgálata.

Tranzakció: a SimplePay rendszeren a Vevő által – fizetési módtól függően - Kártyával vagy banki átutalással lebonyolított, valamely termék megvásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló fizetés.

Vevő: az a személy, aki a Kereskedőtől valamely terméket vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe és az ellenértéket a SimplePay Szolgáltatáson keresztül – fizetési módtól függően – Kártyával vagy banki átutalással egyenlíti ki.

Vevői visszaélés: a Simple Szolgáltatása a Vevő által olyan módon történő igénybevétele, amely az alkalmazandó jogszabályokba, a Nemzetközi kártyatársasági szabályokba, a Szerződésbe vagy a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütközik, illetve ezek szabályait megkerüli.

Weboldal: a SimplePay rendszernek otthont adó internetes oldal, amelyre a Vevő a Fizetési Elfogadóhely oldaláról a „FIZETÉS” gomb megnyomásával kerül át.

Visszatérítés: más néven „refund”, a Kereskedő jelzése alapján a Kártyabirtokos részére történő az eredeti Tranzakció teljes- vagy részösszegű visszautalása.

 

A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

6. Az ÁSZF elfogadásával és a Szolgáltatás igénybevételével a Vevő és a Simple között határozatlan időre szóló online szolgáltatási szerződés jön létre (a továbbiakban: „Szerződés”) az elektronikus kereskedelemről és információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Elkertv.”) 5. § (4) bekezdésének megfelelően. Az ÁSZF a Szerződés általános feltételeit tartalmazza és annak elválaszthatatlan részét képezi.

7. A Vevő az ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy:

a) a Vevő által használt Kártya a Vevő nevére lett kibocsátva, illetve a Vevő jogosult azt használni;

b) a Kártya érvényes, nem lopott, és nem áll semmiféle, használatát tiltó vagy korlátozó rendelkezés hatálya alatt;

c) az ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatot magára nézve elfogadja, és személyes adatai ÁSZF szerinti kezeléséhez hozzájárul.

 

AZ ÁSZF HATÁLYA

8. A Simple a mindenkor hatályos ÁSZF-ben foglalt feltételekkel és az irányadó jogszabályokkal összhangban nyújtja a SimplePay Szolgáltatást. Az ÁSZF a közzétételének napjától hatályos.

 

AZ ÁSZF ELFOGADÁSA

9. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételének előfeltétele, hogy:

a) a Vevő elfogadja az ÁSZF feltételeit, és azokat magára nézve kötelező érvényűnek ismerje el;

b) a Vevő az ÁSZF elfogadásával hozzájáruljon ahhoz, hogy személyes adatait a Simple a SimplePay Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges módon és mértékben kezelje és azokat a SimplePay Szolgáltatás teljesítése érdekében feldolgozásra, valamint kezelésre átadja a Simple ÁSZF mellékletében meghatározott szervezeteknek. A Simple mindenkor hatályos Adatkezelési Szabályzata az ÁSZF mellékletét képezi és letölthető a Simple honlapról.

 

KÖZZÉTÉTEL, AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

10. A mindenkor hatályos ÁSZF-et és a mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzatot a Simple közzéteszi a Simple honlapon.

11. A Simple bármikor jogosult az ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani és a módosításról közleményt kiadni. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Simple jogosult egyéni döntési jogkörében egyoldalúan meghatározni, hogy a SimplePay Rendszerben milyen SimplePay Szolgáltatások és folyamatok érhetők el és működnek.

 

A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MENETE

12. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételének menete a következő:

a) A Vevő a Fizetési Elfogadóhelyen összeállítja a Megrendelést.

b) A Fizetési Elfogadóhely online felületén elhelyezett „fizetés” gombra kattintva a Vevő a SimplePay rendszerhez kapcsolódik.

c) A SimplePay rendszer online felületén a Vevő egy, a Simple által üzemeltetett biztonságos online fizetési felületre kerül, ahol a Vevő megadja a Kártyaadatait. A SimplePay rendszer a Vevő kártyája adatait nem tárolja és azokhoz a Simple később sem fér hozzá.

d) A „Fizetés” gombra történő kattintással a Vevő elfogadja jelen ÁSZF-et és a Simple adatkezelési szabályzatát.

e) A Simple a Vevő által megadott Kártyaadatokkal banki engedélyeztetésre (ún. authorizációra) továbbítja a Tranzakciót. Amennyiben az engedélyezés sikeres, a Vevő Kártyáját a Vevő bankja zárolja/megterheli a Megrendelés ellenértékének összegével.

f) A Simple ezután e-mailben visszaigazolja a Vevőnek, hogy a Vevő a Kereskedő felé fennálló fizetési kötelezettségét teljesítette.

g) A Tranzakció megtörténtéről a Simple értesíti a Kereskedőt is, amely ez alapján teljesíti a Megrendelést.

13. A SimplePay Szolgáltatást bárki jogosult igénybe venni, amennyiben magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-ben foglaltakat és a Tranzakció teljesítéséhez szükséges adatokat megadja.

14. A SimplePay Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban a Vevőt a Simple-lel szemben külön díj nem terheli.

15. A SimplePay Szolgáltatás elsősorban magyar nyelven vehető igénybe. Ha a SimplePay Szolgáltatást más nyelven (elsősorban: angolul) is elérhetővé teszi, a Vevővel létesített szolgáltatási jogviszonyra a magyar nyelv irányadó.

 

SZÁLLÍTÁS, A MEGRENDELÉS TELJESÍTÉSE

16. A szállítás szabályai Kereskedőnként eltérőek lehetnek. Megrendelésének teljesítésével kapcsolatban a Vevőnek a Kereskedőhöz kell fordulnia. A Simple a Kereskedőnél leadott Megrendelés teljesítésében nem vesz részt, azért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A SIMPLE FELELŐSSÉGE

17. A Kereskedő és a Vevő, mint távollévő felek közötti termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra vonatkozóan létrejött szerződésnek a Simple nem szerződéses fele, a Simple ezen szerződés tartalmát nem ismeri, abból eredően a Simple számára tehát jogok és kötelezettségek nem keletkeznek. Ennek megfelelően a Simple nem vizsgálja, és nem is vizsgálhatja a Kereskedő és a Vevő között létrejött szerződés Kereskedő általi szerződésszerű teljesítését. Így a Simple a Vevő és a Kereskedő között létrejött szerződés tekintetében nem vállal jog- és kellékszavatosságot. A Vevő és a Kereskedő között létrejött szerződés Kereskedő által történő hibás vagy késedelmes teljesítése esetén a Vevő a Kereskedőhöz fordulhat jogorvoslatért.

18. A Vevő köteles a SimplePay Szolgáltatás során a Kártyaadatokat a valóságnak megfelelően megadni.

A Simple kizárja felelősségét a SimplePay Szolgáltatás során történő téves, hibás vagy hamis adatok megadásából eredő kárért, késedelemért, egyéb problémáért vagy hibáért, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Vevőtől. A Simple jogosult a Vevő és megadott Kártyaadatai létezését, valódiságát ellenőrizni.

A Simple fenntartja magának a jogot, hogy a Vevő fizetési tranzakcióját visszautasítsa, így különösen valótlan, vagy hiányos Kártyaadatok megadása, illetve a tranzakció során a megadott Kártyaadatokkal történő bármilyen visszaélés gyanúja esetén.

Amennyiben a Simple tudomást szerez arról, hogy a Vevő a jelen ÁSZF-et, valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat sértő módon a SimplePay Szolgáltatás használata, illetve az abban történő fizetési tranzakció során más személy Kártyaadatait adja meg, vagy hamis, nem valós Kártyaadatokat ad meg, a Simple jogosult a Vevővel fennálló szerződését azonnali hatállyal felmondani.

Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 18. életévét még nem töltötte be, a SimplePay Szolgáltatás használatához és az abban történő fizetéshez, továbbá a jelen ÁSZF szerinti szerződés megkötéséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. A Simple ezen törvényes képviselői hozzájárulás elmaradásából eredő károkért és hátrányos jogkövetkezményekért nem felel.

A Vevőt teljes körű felelősség terheli a SimplePay Szolgáltatás használata során kifejtett mindennemű tevékenységével kapcsolatban. A Vevő vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Simple ügyfélszolgálatát Kártyaadatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A Kártyaadatok és az érvényesítési kód Vevő által harmadik személy részére való átadásából, vagy elvesztéséből fakadó károkért a Simple nem felel.

A Simple felelősségének korlátozása és kizárása a Simple által a Vevőnek ingyenesen nyújtott SimplePay Szolgáltatásra tekintettel került meghatározásra.

19. A Simple a SimplePay Rendszert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Vevőnek, és a megfelelő minőséggel, teljesítménnyel, pontossággal, eredményességgel kapcsolatos teljes kockázat a Vevőt terheli.

A Vevő köteles a SimplePay Rendszer használatához szükséges hardvert és szoftveres környezetet biztosítani.

20. A Simple kizárja felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Simple jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Simple nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vevő vagy harmadik személy a SimplePay Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Vevő vagy harmadik személy a SimplePay Rendszer használata során tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

21. A SimplePay Rendszer hibás működése esetén a Vevő a Ptk. hibás teljesítésre vonatkozó szabályainak megfelelően választása szerint követelheti a hiba kijavítását. Amennyiben a Simple a hiba kijavítását nem vállalja, vagy azt 30 munkanapon belül nem végzi el, a Vevő elállhat a szerződéstől és ezzel kapcsolatos kárának megtérítését követelheti a Simple-től. A rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hibajelenséget az újabb programverzió kibocsátásáig kell elhárítani.

22. A Vevő kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Simple-lel, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Simple útmutatásainak megfelelően szorosan együttműködik a Simple-lel a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során. A Vevő köteles a hibabejelentés során a Simple által kért minden információt a Simple-lel közölni.

23. A Vevő köteles a SimplePay Rendszert használó eszközén lévő programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Simple a Vevő SimplePay Rendszert is használó eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, ezért Vevő az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

24. A SimplePay Rendszer csak jogtiszta és vírusmentes környezetben működik. A Simple kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Simple nem tartozik felelősséggel a Vevőnél vagy bármely harmadik személynél a Vevő által a SimplePay Rendszerhez kapcsolt adatbázisokból, a SimplePay Rendszerben a Vevő által létrehozott adatbázisokból, a SimplePay Rendszerbe a Vevő által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért, ezért kizárólag a Vevő tartozik felelősséggel.

Simple nem tartozik felelősséggel a SimplePay Rendszerben szereplő adatok, információk helyességéért és ezen adatok, információk felhasználásából eredően esetlegesen a Vevőnél vagy bármely más harmadik személynél keletkező károkért.

Simple nem felelős a SimplePay Rendszerrel kapcsolatban semmiféle tartalomért, ideértve nem kizárólagosan a jogsértő, pontatlan, obszcén, illetlen, fenyegető, bántó, becsmérlő, sértő vagy törvénybe ütköző tartalmat, továbbá nem tartozik felelősséggel bármely harmadik fél viselkedéséért, adatátviteléért vagy adataiért.

Simple nem felelős semmiféle vírusért vagy a SimplePay Rendszer elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a SimplePay Rendszernek egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Vevő a SimplePay Rendszer használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

25. A Simple nem tartozik felelősséggel, amennyiben valamely határidőt, vagy jelen ÁSZF szerinti feladatot vis major – különösen természeti katasztrófák, politikai események, a Simple hatáskörén kívülálló engedélyek, illetve hatósági intézkedések késedelme vagy megtagadása, sztrájk, közüzemi, távközlési, kommunikációs szolgáltatások kimaradása, szünetelése stb. – okozataként mulaszt el, továbbá amennyiben a teljesítés vis major következtében lehetetlenül. Ugyanezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, amennyiben a vis major eseményei a Simple, valamint annak alvállalkozói, közreműködői, teljesítési segédei teljesítéséhez kötődnek.

26. Amennyiben a Vevőt a jelen ÁSZF alapján olyan kár éri, amelyért a jelen ÁSZF szerint a Simple felelős, úgy a Vevő a kárigényét összesen legfeljebb 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forintig jogosult érvényesíteni a Simple-lel szemben. A Simple a felelősségét képező károk közül csak azokért felel, amelyek vonatkozásában a Vevő kárigényét – amennyiben a jogszabály rövidebb elévülési vagy igényérvényesítési határidőt nem állapít meg – a kár bekövetkeztétől, illetve az arról való tudomásszerzéstől számított 6 (hat) hónapon belül írásban bejelentette a Simple-nek. Jelen pontban írt rendelkezés nem alkalmazható a szándékosan okozott kárra.

27. A Vevő kifejezetten lemond – a törvény által lehetővé tett körben – arról, hogy a Simple vezető tisztségviselőjével szemben a jelen szerződéssel összefüggésben bármilyen kártérítési vagy egyéb igényt érvényesítsen. A Simple vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra közvetlenül hivatkozhat.

 

SZERZŐI JOG, VÉDJEGYEK

28. A Simple honlap és a Weboldal, az azon található tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi oltalom alatt állnak és a Simple minden ezzel kapcsolatos jogát fenntartja.

29. A SimplePay Rendszer a hozzá tartozó applikációkkal, szoftverekkel, dokumentációval, forrás és tárgyi kódokkal, grafikai, szöveges és egyéb anyagokkal, beleértve a Weboldalt, a Simple logót is, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény által védett szerzői alkotás, amelyeken a Simple rendelkezik kizárólagos tulajdonjoggal és szerzői vagyoni jogokkal.

30. A SimplePay Rendszer bármilyen felhasználása és bármilyen felhasználásának engedélyezése a Simple engedélye nélkül tilos.

31. A SimplePay Rendszer, valamint a SimplePay Rendszerhez fűződő minden szabadalom, szerzői jog, mintaoltalom, üzleti titok, know-how és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog a Simple kizárólagos tulajdonát és jogosultságát képezi és a Simple kizárólagos tulajdonában és jogosultságában marad függetlenül attól, hogy a SimplePay Rendszer elhelyezkedése szerinti ország jogszabályai szerint ezek külön elismerésre vagy bejegyzésre kerültek-e.

32. A Vevő nem hajthat végre olyan intézkedést és nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Simple szellemi alkotásokhoz fűződő, tulajdonjogi vagy egyéb jogait megsérti, illetve veszélyezteti, vagy amely által a SimplePay Rendszerrel kapcsolatban jogot szerez, eltekintve a jelen ÁSZF-ben meghatározott korlátozott felhasználási jogtól.

33. A Simple tulajdonát képezi és a Simple kizárólagos jogosultsági körébe tartozik a SimplePay Rendszer bármilyen többszörözésével, lefordításával, módosításával, átalakításával, forráskódjának visszafejtésével, feltörésével és a SimplePay Rendszerből származtatott termékkel kapcsolatos minden jog, és újabb szoftver, rendszer verzió vagy eredmény, ideértve a SimplePay Rendszer bármely fejlesztését vagy továbbfejlesztését is.

34. A Vevő vállalja, hogy a SimplePay Rendszerből nem távolít el semmilyen titoktartásra, védjegyre és szellemi tulajdonjogra vonatkozó tájékoztatást és jogkezelési adatot.

35. A SimplePay Rendszer használatával a Vevő a SimplePay Rendszer alábbi nem kizárólagos, területi és nyelvbéli korlátozástól mentes, a Simple-lel fennálló, jelen ÁSZF szerinti jogviszonya fennállásának idejére szóló, harmadik személyekre át nem ruházható, át nem engedhető felhasználására válik jogosulttá:

a) a SimplePay Rendszer futtatása, működtetése,

b) a SimplePay Rendszer képernyőn való megjelenítése.

A felhasználási engedély kiterjed a SimplePay Rendszer használatára, továbbá a Simple által kijavított, módosított, frissített SimplePay Rendszer felhasználására.

 

36. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer átdolgozására, feldolgozására, fordítására, a SimplePay Rendszer bármilyen módosítására, ideértve a hiba kijavítását is, nem jogosult a SimplePay Rendszer semmilyen többszörözésére és a jelen ÁSZF-et meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására sem. Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer nyelvét más nyelvre lefordítani, illetve harmadik személlyel lefordíttatni. Vevő nem jogosult továbbá a Simple hozzájárulása nélkül saját maga vagy harmadik személy által készített más nyelvi verziójú SimplePay Rendszert felhasználni.

37. A Vevő a SimplePay Rendszert a Vevő tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközön jogosult futtatni és felhasználni. A SimplePay Rendszer karbantartását kizárólag a Simple végezheti. E rendelkezés megsértése esetén a Simple felelőssége a SimplePay Rendszer vagy a Vevő adataiban, állományában, eszközeiben bekövetkezett kárért kizárt.

38. A Vevő mindig csak a SimplePay Rendszer legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió megjelenését követően a Vevő már nem jogosult.

39. A Vevő nem jogosult arra, hogy a SimplePay Rendszert vagy annak bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁSZF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

40. A SimplePay Rendszer forráskódja nem kerül átadásra Vevőnek, az a Simple kizárólagos birtokában és tulajdonában marad.

41. A Vevő nem jogosult a forráskód megismerésére. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer vagy annak bármely része módosítására, a forráskód többszörözésére és fordítására még annak biztosítása érdekében sem, hogy a SimplePay Rendszer a Vevő meglévő számítástechnikai rendszereivel megfelelően kompatibilis legyen és együttműködjön.

42. A Vevő nem jogosult arra, hogy a SimplePay Rendszer forráskódját visszafejtse, visszafordítsa, átdolgozza, feldolgozza, többszörözze, feltörje és nem jogosult a SimplePay Rendszer működésének és belső felépítésének elemzésére sem.

43. A Vevő nem jogosult a SimplePay Rendszer, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

44. A Vevő által a SimplePay Rendszer használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken (pl. chat, blog), észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Simple korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Simple minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Simple korlátozás nélkül jogosult a Vevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, közzétételére, átdolgozására, törlésére, nyilvánosságra hozatalára anélkül, hogy a Vevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

45. A Simple Weboldalán és a SimplePay Rendszerben megjelenő védjegyek, így különösen, de nem kizárólagosan a Simple logó és megnevezés a Simple kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Simple kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

 

Panaszkezelés, viták rendezése

46. A Simple ügyfélszolgálata a Tranzakciókkal kapcsolatosan ad felvilágosítást és nyújt a fizetési tranzakciókkal kapcsolatosan technikai segítséget. Ha a Vevőnek a szállítással kapcsolatos ügyfélpanasza, vagy észrevétele lenne, a Kereskedőhöz fordulhat.

47. A SimplePay Rendszerrel kapcsolatos panaszokat a Simple-höz írásban, beleértve a postai úton, elektronikus levélben (e-mailben) megküldött panaszokat is, továbbá szóban, telefonon vagy személyes bejelentéssel lehet bejelenteni a Simple alábbi elérhetőségein:

a) Írásban, postai úton az OTP Mobil Kft-nek címezve az alábbi címre: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32;

b) Elektronikus levélben az alábbi e-mail címre megküldve: ugyfelszolgalat@simple.hu;

c) Telefonon, a hét minden napján, napi 24 órában az alábbi ügyfélszolgálati telefonszámok bármelyikén:

06 1 3666 611
06 70 3666 611
06 30 3666 611
06 20 3666 611

48. Szóbeli panasz benyújtása esetén a panaszról jegyzőkönyvet kell felvenni, a panaszt azonnal meg kell vizsgálni és szükség szerint, amennyiben az lehetséges, azt azonnal orvosolni kell, ellenkező esetben 30 napon belül ki kell vizsgálni és írásban kell a vizsgálat eredményéről a panaszt tevő Vevőt tájékoztatni.

49. Írásbeli panasz benyújtása esetén a panaszt a Simple 30 napon belül vizsgálja ki, és ezen határidőn belül a Simple szintén írásban érdemi választ küld a panaszt tevő Vevőnek. Ha a Simple a panaszt elutasítja, köteles azt megindokolni.

50. A panasz elutasítása esetén a Vevő a saját lakóhelye szerint illetékes megyei kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testülethez, ennek hiányában az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testülethez (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.; e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu; Fax: 06 (1) 488 21 86; Telefon: 06 (1) 488 21 31) fordulhat, ezen túlmenően pedig a Vevő lakóhelye vagy az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. Az OTP Mobil Kft. székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság levelezési címe: Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége, 1364 Budapest, Pf.: 144. Az OTP Mobil Kft. a békéltető testületi eljárást a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi.

 

ADATVÉDELEM

51. A Simple a Vevő által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a SimplePay Szolgáltatás teljesítése érdekében kezeli, és kizárólag a Vevő által is elfogadott adatkezelési szabályzatban meghatározott harmadik személyeknek adja át feldolgozás, vagy további, a Tranzakció teljesítése érdekében szükséges adatkezelés céljából.

52. Amennyiben a Vevő a SimplePay rendszerben a Tranzakció során ahhoz hozzájárult, a Simple jogosult személyes adatait a későbbiekben marketing-kommunikációs célokból felhasználni.

53. A Vevő a Simple-től kapott hírlevélben megadott hivatkozásra küldött nyilatkozatával személyes adatainak marketing-kommunikációs célokból történő felhasználását kizárhatja.

54. A fenti pontokban, valamint az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt kivételektől eltekintve a Simple a Vevő által a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha jogszabály erre kötelezi.

55. A SimplePay Szolgáltatás teljesítése során a Hpt. szerinti banktitok a Simple számára nem válik hozzáférhetővé, a Simple ilyen banktitkot nem ismer meg, az nem kerül a birtokába.

56. A SimplePay Szolgáltatás igénybevétele során a Vevő a Simple által kezelt személyes adatairól és az adatkezelés céljáról bármikor tájékoztatást kaphat a Simple ügyfélszolgálaton.

57. Az adatvédelem részletes rendelkezéseit a jelen ÁSZF mellékletét képező Adatvédelmi Szabályzat tartalmazza.

 

A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, VAGY MEGSZÜNTETÉSE

58. A Szerződés bármely okból történő megszűnésével vagy megszüntetésével a Felek közötti jogviszony tekintetében az ÁSZF is hatályát veszíti.

59. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a Feleknek a Szerződés megszűnése előtt teljesített SimplePay Szolgáltatással kapcsolatos kötelezettségeit.

60. A Simple jogosult a Vevőt előzetes értesítés és indokolás nélkül a SimplePay Szolgáltatás használatából kizárni.

61. A Simple jogosult a Vevővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel, írásban, indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

62. A Vevő jogosult a Simple-lel a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.

63. A Simple jogosult a Vevővel fennálló Szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani:

a) ha a Vevő túllépi a jelen ÁSZF-ben meghatározott felhasználási engedélyt;

b) ha a Vevő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

64. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.

65. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozatlan időtartamra kötik.

66. Ha a Vevő a Simple-nek a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles azt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed a Vevő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, következményes károkra, felelősségi károkra, a Simple-t ért elmaradt haszonra és a Simple oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

67. Amennyiben jelen Szerződés valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a Szerződés többi rendelkezését nem érinti.

68. A jelen ÁSZF-re Magyarország jogszabályai és a magyar jog az irányadó, és az ebből eredő jogviták elbírálására a magyar hatóságok és bíróságok rendelkeznek joghatósággal.

69. A Felek a jelen ÁSZF-fel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha az elektronikus levél a Felek megjelölt elektronikus levelezési címéről érkezik és annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta.

70. Ellenkező bizonyításának hiányában az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;

b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;

c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig.

71. A jelen ÁSZF magyar nyelven készült, de a Simple fenntartja a jogát arra, hogy az ÁSZF-et angolul is megjelenítse, ebben az esetben a Vevőre a magyar nyelvű ÁSZF alkalmazandó, az ÁSZF értelmezésében pedig a magyar jog szabályai az irányadók.

72. A SimplePay Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal, illetve a SimplePay Szolgáltatást érintő kérdésekben a Vevő az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu. A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf. 75; info@nmhh.hu.

 

1. sz. melléklet a Simple Fizetési Szolgáltatás Felhasználói ÁSZF-hez

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jelen Adatvédelmi Szabályzat az OTP Mobil Kft. (székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-43; a továbbiakban: „Simple”) által nyújtott Simple Fizetési Szolgáltatással kapcsolatban történő adatkezelés szabályait rögzíti.

A jelen Szabályzatban használt fogalmak, nagybetűvel írt szavak jelentése megegyezik az ÁSZF-ben használt ugyanilyen kifejezések jelentésével.

 

A kezelt személyes adatok köre

1. A Simple nem kezeli a Vevő Kereskedői Fizetési Elfogadóhelyen történt vásárlásával kapcsolatban megadott Kártyaadatait.

2. A Vevő által a Kereskedő fizetési felületén megadott vagy a Kereskedőnél tárolt adatok közül a Kereskedő az alábbi személyes adatokat adja át a Simple-nek a Tranzakciókkal kapcsolatban:

a) Vevő neve
b) Vevő szállítási címe
c) Vevő számlázási címe
d) Vevő telefonszáma
e) Vevő e-mail címe

3. A Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használata során a Simple által technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Vevő bejelentkező számítógépének, illetve mobileszközének azon adatai, melyek a Simple Fizetési Rendszer használata során generálódnak és melyeket a Simple rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, így különösen az Internet Protocol (IP) címet, a böngésző típusát, a nyelvbeállítást, az operációs rendszert, az internetszolgáltatót (ISP) és az időbélyegzőt.

A Simple a 3. pont szerinti, automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a Vevő külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Simple mint adatkezelő fér hozzá.

4. A Vevő a Simple-lel való kapcsolatfelvétel, panaszkezelés és ügyfélszolgálat felkeresése esetén ügyfélszolgálati szolgáltatás nyújtása, panaszkezelés és kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kezeli a Vevőről:

a) Vevő neve
b) Vevő e-mail címe
c) Vevő telefonszáma
d) Vevő által lebonyolított, szóbanforgó Tranzakció adatai, ide nem értve a bankkártya számát és a biztonsági azonosítót.

A Simple a telefonos ügyfélszolgálat megkeresése esetén a Vevővel történt telefonbeszélgetést rögzíti és a felvett beszélgetést a rögzítés időpontjától számított 5 évig tárolja.

5. A Simple a 2. pontban meghatározott adatokat az alábbi célból kezeli:

a) tranzakció biztonság biztosítása, csalás megelőzése, kezelése

b) Tranzakciók nyomonkövetése, nyilvántartása, kezelése, lebonyolítása

c) Tranzakciókkal kapcsolatos üzenetek, értesítések, visszaigazolások küldése

d) Simple Fizetési Rendszer és Simple Fizetési Szolgáltatás igénybe vétele

e) Vevő azonosítása

f) Simple Fizetési Rendszer használatára irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése

g) A Simple és a Vevő közötti kommunikáció biztosítása, ügyfélszolgálat, kapcsolattartás, panaszkezelés

h) a Vevő értesítése a Simple Fizetési Szolgáltatás leállásáról, hibájáról, javításáról, szüneteléséről és egyéb, a működésével kapcsolatos körülményről (rendszerüzenet)

i) az adatok összesített, anonimizált, statisztikai célú felhasználása, felmérések, statisztikák, kimutatások készítése,

j) Vevőnek címzett elektronikus hírlevél, reklám, hirdetés, direkt marketing vagy egyéb marketing tartalom eljuttatása, amennyiben ehhez a Vevő a Simple Fizetési Rendszerben külön kifejezetten hozzájárult.

A jelen pont fenti ix) alpontja szerinti, elektronikus reklám, hirdetés, hírlevél, marketing anyag küldésre a Vevő a Simple Fizetési Rendszerben a jelen ÁSZF elfogadásától elkülönülten, külön szabadon feliratkozhat, azaz kifejezetten engedélyezheti ilyen jellegű tartalom Simple Fizetési Rendszerben megadott e-mail címére történő megküldését és e-mail címre ezen célból történő kezelését. A Vevő a Simple hírlevélről bármikor szabadon leiratkozhat a hírlevélben található leiratkozás gomb megnyomásával. A Simple az ilyen leiratkozásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül gondoskodik az e-mail cím Simple hírlevél címlistából történő törléséről és arról, hogy ezen időponttól a Vevő ne kapjon Simple hírlevelet és a Simple-től más elektronikus hirdetést, reklámot vagy direkt marketing anyagot.

A jelen pont ix) alpontja nem foglalja magában a fenti viii) pont szerinti rendszerüzenet küldését, az nem minősül direkt marketing anyagnak, a Vevő az ÁSZF elfogadásával egyben hozzájárul ahhoz, hogy részére a Simple a Simple Fizetési Rendszerrel kapcsolatos rendszerüzeneteket küldjön a Simple Fizetési Rendszer használata során megadott e-mail címére.

 

Az adatkezelés célja

6. A 3. pont szerinti adatok kezelésének célja:

a) A Simple Fizetési Rendszer hatékony fenntartása, a Simple Fizetési Rendszer látogatói viselkedése nyomon követése, trendek elemzése

b) A Vevők összességének demográfiai adatai összegyűjtése

c) Marketing és reklám szolgáltatások igénybe vétele, nyújtása és üzenetek küldése (például a felhasználói élmény növelése, vonzóbb speciális ajánlatok és szolgáltatások nyújtása).

7. A Simple a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal optimalizálása céljából a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használata során egy vagy több cookie-t küld a Vevő eszközére.

A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a Simple web szervere a Vevő eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a Simple rendszere felismerje a Vevő által használt végberendezést, amikor a Simple web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye a Simple számára, hogy a Vevő számára egyediesített ajánlatokat, reklámokat, hirdetéseket tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használata során személyesebbé teszik, és a Vevő egyéni szükségleteit jobban tükrözik.

Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords és Google Analytics rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat a Simple a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használata esetén és során küldi el a Vevő eszközére.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: a külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha a Vevő korábban már használta a Simple Fizetési Rendszert vagy a Weboldalt, és ez alapján statisztikákat állít fel a Simple a Simple Fizetési Rendszer és a Weboldal használati szokásairól, a Vevő tulajdonságairól, egyedileg nem azonosítható formában.

Alkalmazott cookie-k:

 • Analitika, követés cookie
 • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A Simple ezen túlmenően a Simple Fizetési Rendszerben és a Weboldalon alkalmazza a Google Analytics szolgáltatás Demográfia és Érdeklődés funkcióját is.

 

Az adatkezelés jogalapja

8. Az adatkezelés jogalapja egyrészt az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti Vevők önkéntes  hozzájárulása az adatkezeléshez, másrészt pedig az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. §-a által biztosított adatkezelési engedély, amely szerint a Vevő hozzájárulása nélkül kezelhetők a Vevők természetes személyazonosító adatai (név, születési név, anyja születési neve, születési hely és idő) és lakcíme az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából, továbbá a Vevő hozzájárulás nélkül kezelhetők a Vevő természetes személyazonosító adatai, lakcíme, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatok az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából.

9. A Vevő az ÁSZF elfogadásával elfogadja a jelen Szabályzat adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit és hozzájárul személyes adatai jelen ÁSZF szerinti célra, mértékben, módon, terjedelemben és ideig történő kezeléséhez.

 

Adatkezelő személye

10. Az adatkezelést a Simple végzi (OTP Mobil Kft.; székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; cégjegyzék száma: 01-09-174466; adószáma: 24386106-2-43; Adatvédelmi nyilvántartási azonosító: NAIH-77549/2014).

 

Adatkezelés időtartama

11. A Simple az adatokat a felvételüktől kezdve az adatkezelés céljának feltétlenül megfelelő mértékben és ideig, de legfeljebb a Simple és a Vevő közötti, a Simple Fizetési Rendszer igénybe vételére vonatkozó szerződés megszűnésétől számított 5 évig kezeli.

 

Az adatok megismerésére jogosultak köre

12. A Vevő személyes adatainak megismerésére a Simple, továbbá a Simple munkavállalói jogosultak.

 

Az érintettek jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről való tájékoztatás

13. A Vevő az Infotv. 14.- 19.§-ai alapján kérelmezheti a Simple-nél:

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről;

b) személyes adatai helyesbítését;

c) személyes adatainak törlését vagy zárolását.

14. A Vevő a Simple székhelye szerint illetékes törvényszék (Fővárosi Törvényszék) előtt keresetet indíthat a Simple-lel szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

15. A Simple adatkezelését illetően bejelentést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet tenni, az alábbi elérhetőségeken:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Adatbiztonság

16. A Simple központi szerverén tárolja a Vevők által a Simple Fizetési Rendszerbe bevitt adatokat, továbbá a Simple Fizetési Rendszerhez kapcsolt adatbázisba bevitt adatokat, a Kereskedőtől kapott adatokat és a Weboldal látogatása során gyűjtött adatokat.

17. A Simple gondoskodik arról, hogy illetéktelen harmadik személyek ne férjenek hozzá a Vevő általa kezelt személyes adataihoz. Ennek érdekében a Simple megteszi mindazon szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatok biztonságát biztosítják az Infotv. 7. §-ának megfelelően.

18. A Simple ezúton tájékoztatja a Vevőket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetéseket kivédendő a Simple megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezenkívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

19. Amennyiben a Simple a Vevő Simple által kezelt és tárolt személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférést vagy annak kísérletét észleli, köteles haladéktalanul, de legkésőbb az észleléstől számított 24 órán belül az adatokhoz való hozzáférést megtiltani és erről a Vevőt értesíteni. A Vevő köteles a Simple-lel együttműködni az illetéktelen hozzáférés felderítésében, köteles az ehhez szükséges adatokat a Szolgáltatónak és az illetékes és hatáskörrel rendelkező hatóságoknak kiadni.

20. Amennyiben a Simple az előző pontban foglalt kötelezettségének eleget tesz, a Simple-t semmilyen felelősség nem terheli az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférésért, illetve annak megkísérléséért, továbbá az ilyen illetéktelen hozzáférés eredményeképpen a Vevőt ért semmilyen kárért.

 

Adattovábbítás

21. A Simple az alábbi vállalkozások/alvállalkozók részére továbbítja a Vevők személyes adatait:

a) Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt.

b) Címe: 1051 Budapest, Nádor u. 16.

c) Továbbított adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím, fizetési tranzakcióval kapcsolatos adatok.

d) Adattovábbítás célja: tranzakció-biztonsági (fraud) céllal a Tranzakciók nyomon követése.

Budapest, 2016. július 22.

OTP MOBILE LTD.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS ON THE USE OF SIMPLEPAY SERVICE

Preamble

1. The present GTC contains the rights and obligations of You as Customer (hereinafter referred to as: “Customer”) and OTP Mobile Ltd. (Seat: 1093 Budapest, 30-32 Közraktár utca; Reg. No. 01-09-174466; Tax No.: 24386106-2-43; hereinafter referred to as: „Simple”) (Simple and Customer hereinafter collectively referred to as “Parties”, individually referred to as “Party”) related to the use of SimplePay system operated by Simple (hereinafter referred to as: “SimplePay System”)

2. The present General Terms and Conditions (hereinafter referred to as: „GTC”) contains the conditions of the use of the SimplePay system and the rights and obligations of the Simple and the Customer.

 

      General data

3. The operator of the SimplePay System and provider of the SimplePay Service is OTP Mobile Service Limited Liability Company (OTP Mobile Ltd.).

 

4. Public company data of OTP Mobile Ltd.:

Seat: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Reg. No.: 01-09-174466
Registry Court: Court of Registration of the Metropolitan Court
Tax No.: 24386106-2-43
Represented by: Péter Benyó managing director  individually
Bank account No.: 11794008-20543226-00000000 OTP Bank


5. Definitions

Info Act: The Act CXII of 2011 on the right of information self-determination and on the information liberty.

Authorization: the electronic request for authorization in course of a Card payment where the bank issued the Card shall authorize or refuse the transaction.

Authorization centre: the Merchant shall apply for the authorization of the Card Issuer to perform a Transaction; this message shall reach the Card Issuer from Simple through the operator and commutation system for authorization such as Authorization centre. The Authorization centre carries out the authorization of the Transaction, i.e. it requests an answer from the Card Issuer whether the concrete type of Transaction can be done by the concrete Card. The Authorization centre is operated by the Simple’s banking co-operating partner. 

CNP Transaction: alias “the Card not present Transaction”, a Transaction in course of which the physical presence of the bank card is not necessary, included transactions executed via web or mobile web browser using internet communication.

Payment acceptor: commercial complex generated on the Internet that is an individual business operating on its own website, from the platform of which the SimplePay system is available.

Payment confirmation/Card receipt: electronic Transactional confirmation sent to the Customer proceed to the purchase, which includes:

 • the amount of Transaction
 • the currency of Transaction
 • the individual Simple Transaction ID
 • the date of Transaction.

Suspicious transaction: successfully or unsuccessfully authorized Transaction which is considered to be suspicious by Simple in terms of the abuse of Card data, Customer or Merchant abuse. 

Cfa: The Act CCXXXVII of 2013 on the credit institutions and financial institutions.

Card: web card, magnetic stripe and/or chip bank card issued by the credit institutions.

Card data: data of the Card which are required for the purchase on the Internet, commonly these are the bank card number, expiration date, and in case of CVV2/CVC2/CID3 or 4 digit verification code.

Abuse of the Card data: the use of the Card data which infringes the laws applicable to the use of the Card, the contract concluded between the Card Issuer and the Card Holder, any provisions of the regulations of the Card Issuer or the International Card company related to the use of the Card, apart from the fact that who commits the infringement, whether any damages occurs in course of the infringement or the infringement may be a criminal offence according to the laws of a state. 

Card Issuer: credit institution which undertakes to ensure the use of the Card for the Card Holder in a contract concluded with the Card Holder.

Card Holder: private or legal person for whom the Card Issuer undertakes in contract to ensure the usability of the Card.

Merchant: business associations with legal personality or unincorporated business associations or other business organizations which accept the Card as a payment instrument for the payment of the offset of the purchases of products or services in such a way that they make the SimplePay system available from the Payment acceptor and by the use of the SimplePay system they enter into a contract with the Simple in the subject of the service to be provide.

Order: the product or service selected at the Payment acceptor, the offset of which shall be purchased through the SimplePay System.

International card companies: international companies defined in Section XIX.

SimplePay System: online system set-in the Payment acceptor’s online platform but operating on the Simple’s own server through which the Simple ensures the SimplePay Service.

SimplePay Service: ensuring the possibility of online payment via Internet, more particularly bank card payment and payment service options specified in the present GTC. Via the service the Simple ensures the online money transfer between the Customer and the Merchant through the SimplePay System and the safety thereof.  The SimplePay Service and the Payment System are not transactional services so these services shall not require authorization from the Hungarian National Bank (HNB). 

Simple website: website operated by Simple which can be obtained at (URL) www.simple.hu  or www.simplepartner.hu or www.simplepay.hu

SSL (Secure Sockets Layer): encryption method for the security of data transfer via Internet which results that the interchange between the Internet browser program and the web server shall be effected in an encrypted mode.

Simple’s Customer Office: the Simple Customer Office which is available via telephone and e-mail.

Transaction: payment of the purchases of products or services effected by the Customer through the SimplePay system – pending on the payment method – by Card or by bank transfer.

Customer: the person who purchases a product or uses a service of the Merchant and pays the offset thereof through SimplePay Service - pending on the payment method – by Card or by bank transfer.

Customer abuse: the use of the Simple service by the Customer in such a way that is a violation of the applicable laws, the International card companies regulations, which conflicts with the Contract or with the present Merchant’s GTC or the circumvention of the rules thereof.

Website: Internet site hosting the SimplePay System, which can be obtained by the Customer by clicking on the “PAYMENT” button on the Payment acceptor’s site.

Refund: alias “refund”, remission of the total or subtotal amount of the original Transaction for the Card Holder based on the Merchant’s sign.

 

CONCLUSION OF THE CONTRACT

6. By accepting the present GTC and using the Service an online service contract is concluded between the Customer and the Simple for an indefinite period of time (hereinafter: “Contract”) in accordance with the Article 5 (4) of the Act CVIII of 2001 on electronic commerce and services related to the information society (hereinafter: “E-comm Act”). The present GTC contains the general terms and conditions of the Contact and forms an integral part thereof.

7. By accepting the present GTC the Customer declares that:

a) the Card used by the Customer was issued to the name of the Customer and the Customer is entitled to use it;

b) the Card is valid, it is not stolen and it is not subject to any prohibiting or restricting provision;

c) he accepts the Privacy Policy attached to the present GTC and gives his consent to the personal data management in accordance with the present GTC. 

 

EFFECT OF THE PRESENT GTC

8. Simple provides the SimplePay Service in accordance with the conditions contained by the up-to-date version of the present GTC and the governing laws. The present GTC is effective from the day of its publication.

 

ACCEPTANCE OF THE PRESENT GTC

9. Precondition of the use of the SimplePay Service is that:

a) the Customer accepts and agrees to be bound by the conditions of the present GTC;

b) by accepting the present GTC the Customer gives his consent to the Simple’s personal data management for the performance of the SimplePay Service the manner and to the extent necessary and  to the transfer for the purpose of data processing and data management, to the organizations determined in the annexes of the Simple GTC. The up-to-date version of the Simple’s Privacy Policy is attached to the present GTC and can be downloaded from the Simple website.

 

PUBLICATION AND MODIFICATION OF THE PRESENT GTC 

10. The up-to-date version of the present GTC and the Privacy Policy forming annex thereof shall be published by Simple on the Simple website.     

11. Simple is entitled to modify unilaterally the conditions of the present GTC at any time and to publish a notice thereof. The possible modification shall enter into force simultaneously of its publication on the Website. The Customer acknowledges that Simple is entitled to determine at its sole discretion unilaterally which SimplePay Services and processes shall be available and operate in the SimplePay System. 

 

SEQUENCE OF THE USE OF THE SERVICE

12. The sequence of the use of the SimplePay Service is the following:

a) The Customer compiles the Order at the Payment acceptor.

b) Clicking on the “payment” button on the online surface of the Payment acceptor the Customer connects to the SimplePay System.

c) The Customer gets to the SimplePay System’s online surface which is a secure online payment surface operated by Simple where the Customer enters his Card data. The SimplePay System shall not store the data of the Customer’s card and Simple has no access to those data later.

d) By clicking on the “Payment” button Customer accepts the present GTC and the Simple’s Privacy Policy.

e) Simple, by means of the Card data given by the Customer, forward the Transaction to the banking authorization (so called authorization). Provided that the authorization is successful, the Customer’s Card shall be blocked/charged by the Customer’s bank by the amount of the Order’s offset.

f) Proceed to that Simple sends a receipt via e-mail to the Customer about the performance of his payment obligation towards the Merchant.

g) Simple notifies the Merchant of the performance of the Transaction, on the basis of which Merchant performs the Order. 

13. SimplePay Service is available to anyone who agrees to be bound by the provisions of the present GTC and gives the data necessary for the performance of the Transaction.

14. In connection with the use of the SimplePay Service Simple shall not charge any additional fee on the Customer.

15. SimplePay Service is primarily available in Hungarian language. If Simple makes the SimplePay Service available in any other (primarily: English) language, the service contract concluded with the Customer is governed by the Hungarian language version.

 

SHIPPING, FULFILLMENT OF THE ORDER

16. The rules applying for shipping may be different per Merchant. In connection with the fulfillment of his Orders, the Customer shall turn to the Merchant. Simple shall not take part in the fulfillment of the Order submitted to the Merchant and shall not take any responsibility thereof.

 

SIMPLE’S LIABILITY

17. Simple is not a contracting party in the contract concluded between the Merchant and the Customer as distant parties on the supply of goods or providing services, Simple does not know the content thereof, therefore no rights or obligations for Simple are originated thereof. Accordingly, Simple shall not examine and may not examine the Merchant’s performance in conformity with the contract concluded between the Customer and the Merchant. Hence, Simple does not warrants, guarants and represents anything related to the contract concluded between the Customer and the Merchant. In case of the Merchant’s defective or late performance of the contract concluded between the Customer and the Merchant, the Customer shall seek remedy at the Merchant.

18. In course of the use of the SimplePay Service Customer is obliged to provide true Card data.

Simple excludes its liability for the damages, delay, other problems or defect arisen from providing mistaken, incorrect or false data in course of the payment managed through the SimplePay Service, at the same time Simple may claim compensation of the damages it suffers as a result thereof from the Customer. Simple is entitled to verify the existence and truth of the Card data given by the Customer.  

Simple reserves the right to refuse the Customer’s payment transaction, in particular in case of entering false or deficient Card data and in case of the suspicion of any Abuse of the Card data.       

If Simple becomes aware of the violation of the present GTC, any third person’s right or the laws by using the SimplePay Service or by providing another person’s Card data in course of a payment transaction within, or by giving false, untruth Card data, Simple is entitled to terminate the existing contract with the Customer with immediate effect.

Customer acknowledges if he is under 18 years of age, in order to use the SimplePay Service and to carry out a payment within or to conclude a contract in accordance with the present GTC he will need the consent of his statutory representative. Simple is not liable for the damages and detrimental consequences resulted from the lack of the consent of the statutory representative.

Customer takes full responsibility for all his activities undertaken in the context of the use of the SimplePay Service. Customer undertakes to inform Simple’s Customer’s Office immediately in case of any unauthorized use of his Card data or in case of the violation of the safety thereof in any way. Simple is not liable for the damages arisen from the transfer of the Card data and CVV2/CVC2/CID by the Customer to third persons or the loss thereof.

The limitation and exclusion of Simple’s liability is determined with respect to the SimplePay Service provided free of charge by Simple for the Customer.

19. Simple ensures the SimplePay System “as it is”, “with all its defects” and “in condition viewed” for the Customer and   the whole risk in connection with the appropriate quality, performance, accuracy, efficiency shall be borne by the Customer.

The Customer is obliged to ensure the necessary hardware and software environment for the use of the SimplePay System. 

20. Simple excludes its liability for the consequences arisen from all the causes which are not subject to Simple’s activity according to the present contract. Simple is not liable for the way and purpose of the use of the SimplePay System by the Customer or third person – particularly not liable for the compliance of the Customer’s or third person’s activity in course of the use of the SimplePay System to the provisions of the relating laws and other contracts. 

21. In case of the defective operation of the SimplePay System, the Customer, in accordance with the provisions of the defective performance in the Civil Code – according to his choice – may require the correction of the defect. If Simple does not undertake to correct the defect, or does not carry it out within 30 working days, the Customer may rescind the contract and claim from Simple the payment of the damages arisen in connection therewith. The defect instances which do not restrain the appropriate use shall be prevented until the release of a newer program version.

22. Customer’s obligations shall comprise to inform Simple without delay if he notices an error and all the circumstances thereof. Customer undertakes that in accordance with the Simple’s instructions he closely cooperates with Simple in course of the detection of the error and troubleshooting and he also makes proposition for troubleshooting. In course of defect report Customer is obliged to disclose all information demanded by Simple.

23. Customer is obliged to regularly save the electronic programs and files involved with the SimplePay System and ensure its safeguard. Simple does not take responsibility for the breakdown, information loss and the consequences thereof of the Customer’s software products or data file stored in his computer devices therefore, in course of his data storage activity Customer shall provide particular care.

24. Simple ensures the operation of the SimplePay System only in environment legally cleared and free from viruses. Simple excludes its liability for the consequences and failures arisen from unlawful access, inappropriate use, hardware failure, inappropriate operating environment (including power failures).

Simple is not liable for any damages the Customer or third person suffered arisen from the data basis connected to the SimplePay System by the Customer, the data basis created in the SimplePay System by the Customer, the data carried in into the SimplePay System by the Customer, solely the Customer takes responsibility for such damages.

Simple is not liable for the correctness of data and information appearing in the SimplePay System and the possible damages arisen from the use of these data and information at the Customer or third person.

Simple is not liable for any content in connection with the SimplePay System, including but not limited to illegal, inaccurate, obscene, improper, imminent, hurtful, abusive, insulting contents or contents against the law, as well as Simple is not liable for the acting, data transfer or data of any third person.

Simple is not liable for any viruses or for any functions which influence or restrict the access and use of the SimplePay System, for the incompatibility of the SimplePay System with other webpage, services, software, hardware, for any delay or failure which the Customer realizes during the use of the SimplePay System and during the initiating, managing or finishing of appropriate and actual data transmission or transaction and for any damages and costs arisen from the use of the services ensured by third parties and available through references or which can be bound to them in any way.

25. Simple is not liable if it fails any deadline or task according to the present GTC because of force majeure – in particular because of elemental disaster, political events, the delay or refusal of the licenses, magisterial measures out of Simple’s competence or, strikes, failure or interruption of public utility, telecommunication, communication services as well as if the performance became impossible because of force majeure. The same provisions shall apply if the force majeure affects the performance of the Simple and of his subcontractors, contributors or agent.

26. If the Customer suffers damages for which the Simple is liable according to the present GTC, the Customer is entitled to enforce his claim for damages only to the extent of HUF 500,000 i.e. HUF Five hundred thousand against the Simple. Simple shall be liable only for such damages the damage claim for which the Customer announced to Simple – unless shorter limitation period or limitation for submission of claims specified in the law –   in writing within 6 (six) months calculated from the date on which the damages occur or from the date on which the Customer become aware thereof. The provision according to the present clause shall not be applied for damages caused intentionally.

27. The Customer expressly waives – in the circle the law allows – to enforce any damage or other claim against the managing director of the Simple in connection with the present agreement. Simple’s managing director is entitled to refer to this limitation of liability directly.

 

COPYRIGHT, TRADEMARKS

28. The Simple website and the Website, their content and its composition are copyrighted and in this context all rights are reserved by Simple.

29. The SimplePay System together with the applications, software, documentation, source codes, objective codes, graphical, text and other materials, including the Website and the Simple logo are copyrighted works protected by the Act LXXVI of 1999 on the Copyright on which Simple has exclusive ownership and copyright.

30. Any use of the SimplePay System and any authorization of the use thereof are prohibited without the Simple’s license.

31. The SimplePay System and any and all patents, copyrights, design or other IP protection, business secret, know-how, other intellectual property rights on the SimplePay System constitutes the sole and exclusive ownership and right of Simple and remain in the exclusive ownership and right of Simple irrespectively of whether they are separately registered or accepted according to laws of the country where the SimplePay System is situated.

32. The Customer is not allowed to take such measures or demeans himself in such a way which infringes or threatens the ownership, IP or other rights of Simple or through which the Customer obtains rights concerning the SimplePay System, except the limited licence under the present GTC.

33. Any rights, software, system version or result, including any developments or further developments of the SimplePay System in connection with any reproduction, translation, modification, adaptation, decompilation, breach of the source code of the SimplePay System and any and all product arisen from the SimplePay System constitute the exclusive ownership and the rights of Simple.

34. The Customer undertakes not to remove any information or data concerning confidentiality, trademarks, intellectual property and rights management from the SimplePay System.

35. By using the SimplePay System the Customer gains the following non-exclusive, non-assignable, non-transferable license of the SimplePay System without limitations concerning territory and languages, for the duration of the legal relationship with Simple according to the present GTC:

a) running and operating the SimplePay System,

b) displaying on screen the SimplePay System. 

The license covers the use of the SimplePay System and the use of the corrected, modified or updated SimplePay System by Simple.

36. The Customer is not entitled to adapt, translate or modify the SimplePay System in any way, including the troubleshooting; he is not entitled to reproduce the SimplePay System in any way as well as to use the SimplePay System in any way which exceeds the extent and range of the license determined in the present GTC. The Customer is not entitled to translate the language of the SimplePay System to another language or has translations prepared by third party. Furthermore, the Customer is not entitled to use the SimplePay System translated into other language by him or by third person.

37. The Customer is entitled to run and use the SimplePay System only on devices owned or lawfully used by the Customer. Only Simple has right to maintain the Simple System. In case of violating this provision Simple’s liability is excluded for the damages caused in the data, files and devices of the Customer or of the SimplePay System.

38. The Customer is always entitled to use only the last updated version of the SimplePay System, the Customer is not entitled to use the previous versions before the last updated version after the new version has been released.

39. The Customer is not entitled to sublicense, to transfer to assign the right of exploitation of the SimplePay System or any part of it to third person, or to assign his right fully or partly under the present GTC to third person.

40. The source code of the SimplePay System shall not be delivered to the Customer it remains in the exclusive ownership and possession of Simple.

41. The Customer is not entitled to know the source code. The Customer is not entitled to modify the SimplePay System or any part of it, to reproduce and translate the source code even if it is necessary for ensuring the compatibility and cooperation of the SimplePay System with the Customer’s existing information technological systems.

42. The Customer is not entitled to decompile, translate, adapt, process, reproduce, crack the source code of the SimplePay System and he is not entitled to analyse the operation and the interim architecture of the SimplePay System.

43. The Customer is not entitled to distribute, publish or make available to third persons the SimplePay System or any part of it, including the software documentation.

44. Simple gains exclusive and absolute rights to the use of the published comments (e.g.: chat, blog), remarks, suggestions, ideas of the Customer relating to the use of the SimplePay System. Simple becomes the exclusive owner of all rights connected to such remarks and it may not be limited the usage thereof in any way. Simple is entitled to exploit, use, disclose, adapt, delete, publish without any limitation and any compensation thereof provided to the Customer in any way.

45. The trademarks appearing on the Simple’s Website and in the SimplePay System, in particular but not limited to Simple logo and names constitute the exclusive ownership of Simple. Third persons are not allowed to use, distribute or publish these designations in any way without the expressed previous written consent of the Simple.

 

Customer service, settlement of disputes

46. Simple’s Customer Office provides information with respect to the Transactions and technical assistance in connection with the payment transactions. If the Customer has any complaints or remarks in connection with the delivery, he may turn to the Merchant.

47. The Customer may turn to Simple with his complaint concerning the SimplePay System in writing included the complaint sent via post or via electronic letter (e-mail), verbally, complaints announced via telephone or personally at the following contact data of Simple:

a) In writing via post addressed to OTP Mobile Ltd. to the following address: 1093 Budapest, 30-32 Közraktár utca

b) In electronic letter sent to the following e-mail address: ugyfelszolgalat@simple.hu;

c) By telephone, on every day of the week, in 24 hours daily on any of the following phone numbers:

06 1 3666 611
06 70 3666 611
06 30 3666 611
06 20 3666 611

48. In case of submitting verbal complaint, minutes shall be kept on the complaint, the complaint has to be examined and if it is possible and necessary the complaint shall be remedied immediately; in other cases the complaint has to be examined within 30 days and the Customer submitted the complaint shall be informed in writing about the result of the examination within this deadline.

49. In case of submitting a written complaint Simple examines the complaint within 30 days and provides the Customer submitted the complaint with a written answer on the merits. If Simple refuses the complaint, he is obliged to justify it.

50. In case of the refusal of the complaint the Customer may turn to the conciliator operating nearby the commercial and industrial chamber seated in the county of the Customer’s home address, in the lack thereof he may turn to the Budapest Conciliation Body operating nearby the Budapest Chamber of Commerce and Industry having competency on the basis of the OTP Mobile Ltd.’s seat (1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.; Mailing address: 1253 Budapest, POB 10; e-mail address: bekelteto.testulet@bkik.hu; fax: 06 (1) 488 21 86; tel: 06 (1) 488 21 31 ), furthermore, the Customer is entitled to turn to the customer protection authority having competence on the basis of the home address of the Customer or the seat of the OTP Mobile Ltd. The mailing address of the customer protection authority having competence on the basis of the OTP Mobile Ltd.’s seat is: Customer Protection Surveillance of Budapest Metropolitan Government Department, 1364 Budapest, POB 144

 

DATA PROTECTION

51. The personal data provided by the Customer shall be managed by Simple as assigned, exclusively for the performance of the SimplePay Service and Simple shall transfer these data solely to the third person determined in the privacy policy accepted by the Customer for the purpose of data processing or management in order to perform further Transactions.

52. Simple is entitled to use the Customer’s personal data for the purpose of marketing communications provided that the Customer consents thereto in course of the Transaction in the SimplePay System.

53. Customer may exclude the use of his personal data for marketing communication purposes by sending a statement to the link given in the newsletter received from Simple.

54. Aside from the exceptions provided in the above points and in the Privacy Policy, Simple shall not release the personal data provided by the Customer to third person except it is obliged by law.  

55. In course of the performance of the SimplePay Service bank secrets according to Cfa shall not be accessible for Simple, Simple shall not know such bank secrets, they shall not be in its possession. 

56. In course of the use of the SimplePay Service the Customer may be informed at any time at Simple’s Customer’s Office about the personal data managed by Simple and the purpose of the data management.

57. The detailed provisions of the data protection are contained in the Privacy Policy forming annex of the present GTC.

 

TERMINATION OF THE CONTRACT

58. In case of termination of the Contract, for any reason, the present GTC is repealed in point of the legal relation between the Parties. 

59. The termination of the Contract, for any reason, shall not affect the Parties’ obligations relating to the SimplePay Service performed before the termination of the Contract.

60. Simple is entitled to exclude the Customer without any prior notice and justification from the use of the SimplePay Service.

61. Simple is entitled to terminate its agreement concluded with the Customer under the present GTC in writing without any justification within 15 days by sending termination notice.

62. Customer is entitled to terminate his agreement concluded with Simple under the present GTC in writing without any justification within 15 days by sending termination notice.

63. Simple is entitled to terminate its agreement concluded with the Customer in writing with immediate effect:

a) if the Customer exceeds the license granted under the present GTC

b) if the Customer seriously breaches the provisions of the present GTC.

64. The Parties are entitled to terminate the agreement under the present GTC by mutual consent in writing at any time.

65. The Parties concluded the agreement under the present GTC for an indefinite period of time.

66. Customer shall compensate the damages the Simple suffers because of the Customer’s breach of the agreement under the present GTC. The obligation for damage compensation covers the direct, indirect, consequential, responsibility damages caused to the Simple as a consequence of the Customer’s breach of contract, the loss of profits of the Simple and the costs necessary for the elimination of the damages on the side of Simple.

 

FINAL PROVISIONS

67. If any provision of the present Contract is void or became void, this void provision does not affect the other provisions of the Contract.

68. The present GTC is governed by the law of Hungary, the Hungarian authorities and courts have exclusive jurisdiction to judge any legal dispute arising from the present agreement.

69. The Parties shall disclose their notices to each other in writing. The notice shall be deemed as written notice if it is delivered personally, by courier service, by post as well as electronically if the electronic letter is sent from the electronic address of the Parties determined in the agreement and the addressee confirmed the receipt thereof.

70. Unless the contrary is proven the notice shall be deemed as delivered to the other Party and shall be deemed as read by the other Party in the following dates:

a) in case of delivery by courier on the 5th day from the posting date;

b) in case of air post on the 7th day from the posting date;

c) in case of sending as an electronic letter until 24:00 o’clock of the 2nd working day after the date of its sending.

71. The present GTC is drawn up in Hungarian language but Simple reserves the right to publish the GTC in English as well, in this case the Hungarian version of the GTC is applicable to the Customer and in case of its interpretation, the Hungarian version shall prevail.

72. In case of any customer complaint regarding the SimplePay Service or questions concerning the SimplePay Service, the Customer may initiate the procedure of the competent customer protection authority, in connection with electronic advertisements he may initiate the procedure of the infocommunication authority. The contact data of the National Customer Protection Authority: 1364 Budapest, POB 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu. The contact data of the National Media and Infocommunications Authority: 1525 Budapest POB 75; info@nmhh.hu.

 

Annex 1 to the Simple Payment Service User GTC

PRIVACY POLICY

The present Privacy Policy contains the rules of data management related to the Simple Payment Service provided by OTP Mobile Ltd. (Seat: 1093 Budapest, 30-32 Közraktár u.; Reg No.: 01-09-174466; Tax No.: 24386106-2-43; hereinafter referred to as “Simple”). 

Definitions and words written in capital letters in the present Privacy Policy shall have the same meaning as the same expressions used in the GTC.

 

Scope of the personal data managed

1. Simple shall not manage the Card data given in connection with Customer’s purchase at the Merchant’s Payment Acceptor.

2. Merchant transfers to Simple the following personal data out of the data given at the Merchant’s payment surface or the data stored by the Merchant with regard to the Transaction:

a) Customer’s name
b) Customer’s delivery address
c) Customer’s invoicing address
d) Customer’s telephone number
e) Customer’s e-mail address

3. In course of the use of the Simple Payment System and the Website the data technically saved by Simple are the following: data of the Customer’s login computer or mobile device which are generated in course of the use of the Simple Payment System and which are recorded by the Simple’s system, in particular Internet Protocol (IP) address, type of the browser, language settings, operation system, internet service provider (ISP) and timestamp as an automatic result of the technical processes.   

The data automatically saved by the Simple according to point 3 are logged automatically when the Customer is logging in or logging out without any separate declaration or action of the Customer.  These data shall not be connected to other personal data, except in cases made biding by law.  The data are only accessible to the Simple as data controller.

4. In order to establish contact, adjust complaints or provide customers’ service, Simple manages the following data of the Customer:

a) Customer’s name
b) Customer’s e-mail address
c) Customer’s telephone number
d) Transaction’s data in question executed by the Customer not including the number and secure code of the bank card.

In case of contacting the telephone customer service, the Customer’s phone call is recorded by Simple which shall be stored for 5 years counted from the date of its recording.    

 

The purpose of data processing

5. The Simple manages the data prescribed in point 2 for the following purposes:

a) to ensure transaction security, to avoid and handle fraud

b) to follow up, register, handle, transact the Transactions

c) to send messages, notifications, confirmations in connection with the Transactions

d) to use the Simple Payment System and the Simple Payment Service

e) to identify the Customer

f) to create a contract tend to the use of the Simple Payment System, to determine the content thereof, to modify it, to follow up its performance, to invoice the fees arising from it and to enforce the claims in connection therewith

g) to ensure the communication between the Customer and Simple, customer office, communications, settlement of disputes

h) to inform the Customer about the shut down, error, reparation, interruption of the Simple Payment Service and other circumstances in connection  of its operation (system notification)

i) to use data in aggregated, anonymized way for statistical purposes, to create surveys, statistics, demonstrations,

j) to send electronic newsletter, publicity, advertisement, direct marketing or other marketing materials to the Customer if he expressly gave his consent thereto in the Simple Payment System.

According to the ix.) sub-point of the present point the Customer may subscribe freely, separately from the acceptance of the present GTC in the Simple Payment System, to the dispatch of electronic publicity, advertisement, newsletter or marketing materials i.e. he may expressly enable the sending of such content to his e-mail address entered in the Simple Payment System and the management of his e-mail address for this purpose. The Customer may freely unsubscribe from the newsletter at any time by clicking on the unsubscribe button in the newsletter. Upon receipt of such notification the Simple immediately but no later than within 1 working day ensures the cancellation of the e-mail address from the address list of the Simple newsletter and that from this time the Customer shall not receive Simple newsletter or other electronic advertisement, publicity or direct marketing material.

The ix.)sub-point of the present point does not include the dispatch of system notification according to the viii.) sub-point, it is not considered as a direct marketing material, the Customer expressly agrees, by the acceptance of the present GTC, to receive system notifications to his e-mail address registered in the Simple Payment System related to the Simple Payment System.

6. The purpose of the data management according to point 3:

a) to effectively maintain the Simple Payment System, to follow up the visitor’s behavior, to analyze trends

b) to collect demographic data of the totality of Customers

c) to use and provide marketing and publicity services and to send messages (e.g.: to improve the user experience, to provide preferable special offers and services).

7. In order to optimize the Simple Payment System and the Website, Simple sends one or more cookies to the device of the Customer during the use of the Simple Payment System and the Website.

In general the cookie is a small file consisting of letters and numbers which is sent to the device of the Customer from the web server of the Simple. It enables for example the Simple to recognize the final appliance of the Customer when the connection is created between the web server of Simple and the device. The main purpose of the cookie is to enable the Simple to make available individualized offers, publicity and advertisements for the Customer which may personalize the User’s experience during the use of the Simple Payment System and the Website may reflect more to the personal needs of the Customer. 

These cookies are assured by Google, through the Google Adwords, Google Analytics system. These cookies are sent to the Customer’s device by Simple during the use of the Simple Payment System and the Website.

The use of the cookies sent is the following: external service providers, including Google, store by means of these cookies if the Customer has already used the Simple Payment System or the Website, and based on these cookies they create statistics regarding the customs of usage of Simple Payment System and the Website, the character of the Customer in an anonymized form.

Cookies applied:

 • Analytics, tracking cookie
 • Login, user identifier session cookie

Furthermore, Simple applies the Demography and Interest function of Google Analytics in the Simple Payment System and on the Website.

 

Legal basis of the data management

8. The legal basis of the data management is firstly the consent given by the Customers pursuant to point a) of paragraph (1) of section 5 of the Act CXII of 2011 on the information freedom and information rights (Privacy Act), secondly the authorization for data management provided by the section 13/A of the Act CVIII of 2001 on Electronic Commerce and on Information Society Services (ECIS Act) pursuant to which the Customer’s natural identification data (name, birth name, mother’s birth name, time and place of birth) and address can be managed without the Customer’s consent for the purpose of establishing contracts for information society services, and of defining their contents, of subsequent amendments and of monitoring the performance of these contracts, of invoicing the relevant fees, and of enforcing the claims arising out of or in connection with such contracts, additionally the natural identification data, address, and information relating to the date, the duration and the place of using the service of the Customer can be managed without his consent for the purposes of invoicing the fees payable under the contracts for information society services.

9. By accepting the present GTC the Customer accepts the data management provisions thereof and gives consent to the management of his/her personal data for the purpose, to the extent, in the manner, for the volume and time as prescribed in the present GTC.

 

The data controller person

10. The data management is carried out by Simple (OTP Mobile Ltd.; Seat: 1093 Budapest, 30-32 Közraktár utca, Reg. No.: 01-09-174466; Tax No.: 24386106-2-43; Data protection Reg. ID: NAIH-77549/2014).

 

Duration of the data management

11. Simple manages the data from the recording thereof to the extent and time necessarily suitable for the purpose of the data management, but maximum until 5 years from the termination of the contract between the Simple and the Customer aiming the use of the Simple Payment System.

 

Scope of persons entitled to access the personal data

12. Simple and the employees thereof are entitled to access the personal data of the Customer.

 

Information about the rights and right enforcement possibilities of the persons affected

14. According to the sections 14-19 of the Privacy Act the Customer is entitled to request from Simple:

a) information regarding the management of his/her personal data

b) the rectification of his/her personal data

c) the erasure or blocking of his/her personal data

14. In case of infringement in the management of personal data the User may bring an action against the Simple before the court competent at the Simple’s seat (Metropolitan Tribunal).

15. The announcement with regard to the Simple’s data management shall be made at the National Authority for Data Protection and Freedom of Information in the following contact data:

Seat: 1125 Budapest, 22/c Szilágyi Erzsébet fasor
Address: 1530 Budapest POB: 5
Tel:  +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Data security

16. Simple stores on its central server the data entered into the Simple Payment System by the Customer and the data entered into the database connected to the Simple Payment System, the data provided by the Merchant and the data collected in course of visiting the Website.

17. Simple ensures that unauthorized third persons shall not access the Customer’s personal data managed by Simple. For the sake of that Simple shall implement appropriate technical and organizational measures and shall create adequate procedural rules for ensuring the security of the personal data according to the section 7 of the Privacy Act.

18. Simple hereby informs the Customer that the electronic messages forwarded via Internet regardless of their protocol (e-mail, web, ftp, etc.) are vulnerable against such network threats which may lead to unfair activities, dispute of the contract, or disclose or modification of information. In order to avoid such threats, Simple shall take all the necessary precautions. Simple shall monitor the systems in order to save all security deviations and to provide evidence in case of each safety event. Furthermore the system monitoring enables the efficiency control of the adopted precautions.

19. If the Simple detects the unauthorized access or its attempt to the Customer’s personal data stored and managed by Simple, it shall prohibit the access to the personal data and notify the Customer thereon immediately but maximum within 24 hours from the detection. The Customer shall cooperate with the Simple in the investigation of the unauthorized access, and shall disclose the necessary information to the Service Provider and to the competent authority.

20. If the Simple fulfills its obligation prescribed in aforementioned point, Simple shall not be liable in any form whatsoever for the unauthorized access and for the attempt thereof, furthermore it shall not be liable for the damages caused to the Customer as a result of the unauthorized access.

 

Data transfer

21. Simple transfers the personal data of the Customers to the following enterprises/subcontractors:

a) Data controller’s name: OTP Bank Inc.

b) Address: 1051 Budapest, 16 Nádor utca

c) Scope of the data transferred: name, address, telephone number, e-mail address, data related to payment transactions.

d) Purpose of the data transfer: to follow up the Transactions with the aim of safety of transaction (fraud).

Done at Budapest, 22th July 2016